ایران از برقراری روابط سازنده با آفریقا استقبال می کند/توسعه مناسبات با ساحل عاج مورد توجه ایران است