سامسونگ همچنان روزی رسان ویتنامی ها؛ کارگران با امید مشغولند