نمایندگی دائمی بازرگانی استان اردبیل در مسکو گشایش یافت