مشارکت بسیج مردمی در نبرد موصل، مانعی برای تحقق اهداف آمریکا