رییس ستاد انتخابات جلیلی: هزینه کردن 2 میلیارد از بودجه وزارت علوم در ستاد جلیلی کذب است