وزیر امور خارجه ترکیه: شهر دابق در شمال سوریه در کنترل گروههای مسلح(هوادار ترکیه) است