در دوران ركود ۵ هزار كارگاه تعطيل و ۹۷ هزار نيرو بيكار شدند