آمريكا به‌دنبال موقعيت ايران براى دستيابی به برترى در سياست جهانى