پایگاه های نظامی عربستان هدف حملات متعدد نیروهای ارتش یمن قرار گرفتند