از ترکیه به دلیل حمایت از پرونده جزایر سه‌گانه تشکر می‌کنیم