وزیرکشوربرای پاسخ به سوال دو نماینده در کمیسیون شوراهای مجلس حضور یافت