رزمایش مشترک نظامی روسیه و مصر در شمال غرب قاهره شروع شد