۷۵ هزار بشکه نفت؛ برداشت روزانه از میدان مشترک آزادگان شمالی