اختصاص 3 میلیون تن قیر رایگان به وزارت راه و شهرسازی