خروج شرکت ملی نفتکش ایران از تحریم با اجرای برجام/ اروپا برای بیمه نفتکش‎های ایران مشکل ندارد