بررسی پروژه نفوذ با حضور کارشناسان وزارت اطلاعات در مجلس