خرید کشتی تفریحی توسط "مسئول دلسوز" همه را شوکه کرد