روسیه خواستار مشارکت کشورهای بیشتری در حل بحران سوریه است