چاره‌جویی انگلیس با آمریکا و فرانسه در لندن برای سوریه