دیدار وزیر امور خارجه ساحل عاج با رئیس مجلس شورای اسلامی