غول‌های نفتی با بهره‌گیری از فناوری، بحران زیست‌محیطی را به حداقل می‌رسانند