استقبال موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از تحقیق و تفحص