الجزیره به نقل از یک منبع کرد: ساعت صفر عملیات موصل آغاز شده است