منابع رسمی در کردستان: حمله به موصل بامداد دوشنبه آغاز می‌شود