طوفان ساریکا هزاران شهروند فیلیپینی را مجبور به ترک خانه کرد