بررسی طرح جامع منابع طبیعی و آبخیزداری کشور/حذف اعمال نظر مستقیم سازمان منابع طبیعی بر عملکرد معادن