وزیر کشور تحت نظارت هیات عالی انتخابات مسئول برگزاری انتخابات است