شرکت ملی نفتکش ایران از دوران تحریم سربلند بیرون آمد