بررسی مشکلات سازمان آموزش فنی و حرفه ای در جلسه کمیسیون آموزش