از شکست رکورد مشارکت در سرشماری اینترنتی تا در خواست برای گردش عادلانه اطلاعات اقتصادی