گزارش رئیس سازمان آموزش فنی حرفه‌ای در کمیسیون آموزش