شورای عالی سیاسی یمن: بیانیه عربستان، اعتراف به جنایت در صنعا بود