کشت صنعتی گیاهان دارویی به ۴۹ هزار هکتار افزایش خواهد یافت