اهدای مدال «اقدام» به برگزیدگان فعال در حوزه فضای مجازی و استکبارستیزی