مدیران مسؤول نماینده‌شان در هیات نظارت را انتخاب کردند