مخالفت کمیسیون بهداشت با درخواست تفحص از طرح سلامت