کابوس‌های دولت کابل و جولان طالبان در مناطق مختلف افغانستان