آمریکا نمی تواند به بهانه مسائل منطقه دربرجام عهدشکنی کند