نظام پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی به دستگاه‌های کشور ابلاغ شد