کلیات لایحه تشکیل سازمان نظام تخصصی ورزش کشور تصویب نشد