توجیه وزیرخارجه انگلیس از نوشتن یادداشت در حمایت از حضور در اتحادیه اروپا