نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات انتخاب شد