اصلاح ایرادات طرح ساماندهی حقوق مدیران در کمیسیون اصل نود