تبیین تشکیل ستاد هماهنگی آموزش‌های فنی وحرفه‌ای دربرنامه ششم توسعه