ابلاغ نظام نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی های داخلی