206 تولیدکننده مصنوعات طلا در تبریز مجوز استاندارد گرفتند