المیادین :آمریکا وانگلیس خواستار آتش بس فوری دریمن شدند