کاهش ۲۳ درصدی ترافیک جاده‌ها/ انسداد ۲ محور به دلیل شرایط نامناسب فیزیکی راه