همکاری ایران و ساحل عاج در زمینه مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر