بازداشت 4 جنگجوی گروه «جندالله» ازبکستان در شمال افغانستان